แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือรหัสสินค้า 34643

แอลกอฮอล์ 70% ล้างมือชนิดโฟม

ปริมาตร 1.2ลิตร/ขวด

บรรจุ 2 ขวด/กล่อง

หมายเหตุ ใช้ร่วมกับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์

แบบอัตโนมัติของ Kimberly-Clark 

เท่านั้น